Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rukověť funkcionáře SDH

 

 

Rukověť  funkcionáře  SDH

(dělba práce ve výboru Sboru dobrovolných hasičů)

 

 

            Na základě zákona č. 83/90 ze dne 27. 3. 1990 o sdružování občanů v návaznosti na Stanovy SH ČMS ve znění přijatém III.  řádným sjezdem navrhujeme SDH tuto dělbu práce ve výboru SDH.

            Vycházíme z kolektivního rozhodování orgánů SDH, ale i osobní odpovědnosti každého člena a především funkcionáře, za plnění svěřených úkolů.

            Má-li výbor SDH dobře organizovat a řídit práci, musí provést správnou dělbu práce mezi jednotlivými členy výboru a vymezit odpovědnost za plnění úkolů.

            Výroční valná hromada stanoví počet členů výboru  SDH s přihlédnutím k počtu členů SDH, proto ve výborech s menším počtem členů je možno některé funkce sloučit.

            Pro jednotlivé funkce je třeba vybírat členy do výboru podle znalostí jednotlivých úseků činnosti a i při slučování funkcí přihlížet k tomu, které funkce je člen výboru schopen.

 

 

Starosta SDH

            Je představitelem SDH, který zastupuje při jednáních s jinými orgány a organizacemi.

Podepisuje písemnosti SDH.

 • rozhoduje záležitosti mu svěřené výborem sboru

 • připravuje jednání výboru a zajišťuje jeho rozhodnutí

 • vyřizuje běžné záležitosti řízení sboru

 • odpovídá za dodržování stanov a za rozpracování a plnění usnesení a závěrů vyšších orgánů

 • správné hospodaření s vlastním majetkem SDH i s majetkem svěřeným do péče jinými orgány a organizacemi

 • o své činnosti podává zprávy nejbližšímu jednání výboru

 • v době jeho nepřítomnosti jej zastupuje náměstek starosty nebo v záležitostech, které jim svěří

 • zodpovídá za informovanost členské základny SDH

   

Náměstek starosty

 • pomáhá starostovi SDH zejména při vypracování plánu práce pro jednání výboru SDH, valnou hromadu, za jejich řádnou přípravu a řízení

 • při působení na mládež, její výchově a jejímu získávání pro aktivní činnost v SDH

 • při organizování vzdělávacích, kulturních, sportovních a jiných akcí pro své členy i pro občany

 • zastupuje starostu v záležitostech, které mu svěří

   

Jednatel

 • přijímá a podle výboru SDH, valné hromady nebo podle pokynů starosty SDH vyřizuje korespondenci a vede o ní jednací protokol

 • o došlé korespondenci ihned informuje starostu SDH a podává o ní zprávu ve výboru SDH

 • ve spolupráci s ostatními členy výboru zpracovává hlášení o činnosti SDH, předkládá je na výboru k projednání a zajišťujejeho odeslání na OSH ve stanoveném termínu

 • podle plánu práce výboru nebo podle pokynů starosty SDH svolává výborové schůze a valné hromady SDH

 • provádí zápisy ze schůzí

 • odpovídá výboru SDH za řádné vedení členské evidence (evidenčních lístků členů)

 • ve spolupráci s ostatními členy výboru zpracovává zprávu výboru pro valné hromady SDH

   

Velitel SDH

 • v případě, že se nejedná o tutéž osobu spolupracuje s velitelem jednotky SDH obce, jmenovaným Obecním úřadem

 • spolupracuje na odborné přípravě členů jednotky SDH obce a dalších členů pro zařazení do jednotky připravovaných

 • navrhuje členy SDH pro naplnění stavu jednotky SDH obce a vytvoření potřebných záloh

   

   

   

 • podílí se na připravenost jednotky a hasební techniky,

 • odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti práce členů SDH, za udržování svěřené i vlastní techniky SDH

 • podílí se na součinnosti s obecní správou při zabezpečování dokumentace obce, poplachových plánů, funkčnost ohlašoven požárů, údržby vodních zdrojů

 • podílí se zpracovávání zpráv pro obecní úřad, orgány státní správy i nadřízené orgány SH ČMS, odpovídá za dodržování stejnokrojového předpisu

   

Velitel jednotky SDH obce  -  jmenovaný Obecním úřadem

     Velitel sboru vyřizuje všechny záležitosti související s účastí sboru na požární ochraně a v těchto záležitostech zastupuje při jednáních s orgány obce, fyzickými a právnickým osobami.

 • řídí činnost jednotky požární ochrany obce v rozsahu ustanovením zákona a vyhlášek v oboru požární ochrany

 • organizuje odbornou přípravu členů jednotky SDH obce podle zadaných témat na jednotlivé roky a odpovídá za jejich úroveň provedení, za akceschopnost zásahové jednotky a svěřenou požární techniku

 • vede dokumentaci o odborné přípravě členů jednotky SDH obce, kontroluje knihu provozu požární techniky, spotřebě PHM a mazadel vedenou strojníkem

 • kontroluje stav požární techniky, výstroje a výzbroje, vodních zdrojů a navrhuje opatření obcí k odstranění nedostatků, včetně návrhu na případné vyřazení prostředků z používání a nákupu nových

 • zúčastňuje se odborné přípravy, včetně ověření znalostí ve stanovených termínech

   

Zástupce velitele

 • spolupodílí se po splnění odborné způsobilosti na organizaci, zabezpečení a odborné přípravě členů SDH

 • spolupodílí se s velitelem jednotky při kontrole stavu požární techniky, výstroje a výzbroje

 • podílí se na přípravě a zabezpečení dvou taktických cvičení jednotky nebo družstva

 • v době nepřítomnosti velitele jednotky jej zastupuje, nebo v záležitostech, které mu svěří

   

Strojník

 • zajišťuje údržbu techniky podle vydaných vyhlášek a nařízení

 • sleduje provádění oprav požární techniky, výstroje a výzbroje

 • vede knihu o provozu strojů, vozidel a spotřebě pohonných hmot

 • vede dokumentaci o odborné způsobilosti řidičů – strojníků, řídí činnost strojníků ve sboru

 • zúčastňuje se odborné přípravy včetně ověření znalostí ve stanovených termínech

   

   

Referent materiálně technický

 • dbá na správné používání a uložení věcných prostředků požární ochrany

 • vede jejich evidenci a podílí se na kontrole a jejich přezkušování podle platných předpisů

 • vede evidenci učebních pomůcek a jejich zapůjčování

 • předkládá spolu s velitelem jednotky Obecnímu úřadu požadavky na odepsání nebo nakoupení potřebné výstroje a výzbroje

   

Referent mládeže

        Vedoucí kolektivu mladých hasičů a vedoucí zájmového kolektivu

 • řídí se pokyny vyšších orgánů týkající se činností mládeže

 • provádí rozhodnutí orgánů sboru, která se týkají oboru činnosti kolektivu

 • organizuje a řídí jeho činnost

 • tlumočí jeho zájmy a stanoviska na jednání orgánů sboru

 • zapojuje kolektivy do celostátní hry Plamen mládeže a dorostu a do dalších akcí pořádaných pro mládež to i za pomoci ostatních členů výboru

 • úzce spolupracuje s vedením školy a Občanskými sdruženími pracujícími v místě na úseku práce s mládeží

 • snaží se získávat další mládež s cílem vychovat si nástupce do řad hasičů

   

Referentka žen

 • napomáhá výboru sboru při získávání nových žen a členů do sboru

 • organizuje pro členky sboru různorodoučinnost

 • spolupodílí se při výchově dětí a mládeže k požární bezpečnosti

 • napomáhá výboru při rozvíjení kulturní a společenské činnosti

 

Kronikář

 • zachycuje v ročních zápisech život SDH a z těchto zápisů zpracovává začátkem následujícího kalendářního roku celoroční zápis, který ve formě konceptu předkládá k projednání výboru SDH, a po projednání a schválení ve výboru jej přepisuje do kroniky

 • do kroniky se zapisují pouze ty události, které se týkají činnosti sboru

   

 • kronikář kromě psaní do kroniky shromažďuje všechny materiály, které dokumentují činnost sboru např. fotografie, video, záznamy, plakáty, novinové ústřižky atd.

 • spolupracuje s muzeem hasičské techniky v Chrastavě

   

Hospodář

 • odpovídá výboru SDH za dodržování všech právních přepisů a směrnic vztahujících se k hospodaření a vedení účetnictví

 • vede účetnictví sboru, finanční deník s přehledem všech příjmů a výdajů sboru, evidenci akcií u HVP, evidenci veškerého majetku SDH atd.

 • finanční deník a účetní doklady předkládá ke schválení a podpisu starostovi SDH

 • provádí u členů SDH inkaso členských příspěvků a vede jejich přesný přehled a ve stanoveném termínu odvádí členské příspěvky v určené výši na OSH

 • veškeré doklady o hospodaření SDH a majetku SDH předkládá na požádání revizorům účtu a kontrolním a revizním radám

   

Vzdělavatel - organizační referent

            Je ve stálém styku se starostou a jeho náměstky a podle usnesení organizuje přípravu valných hromad SDH.

 • pečuje o kulturní, osvětovou, vzdělávací, soutěžní, sportovní, zábavní a jinou zájmovou činnost svých členů a jejich rodin, popřípadě i širší veřejnosti, přitom zvláště dbá o udržování tradic sboru

 • dobrovolnou pracíčlenů SDHpřispívá k ochraně a zlepšování životního prostředí

 • propaguje odběr Hasičských novin

 

Kontrolní a revizní rada

           Kontrolní a revizní rada SDH je zvláštním orgánem a působí ve sborech, jejichž členská základna činí alespoň  30 členů. Rada musí být alespoň tříčlenná.

 • rada je nezávislá, samostatná a ze své činnosti odpovědná pouze výroční valné hromadě sboru

 • zaměřuje se zejména na dodržování zákonů, stanov a směrnic SH ČMS a rozhodnutí vyšších orgánů

 • dále dohlíží na hospodaření SDH a na nakládání s majetkem SDH a nejméně 4x ročně provádí inventarizaci pokladní hotovosti

 • nahlíží do všech písemností orgánu sboru

 • dohlíží též na výdělečnou činnost a přitom zároveň sleduje účelnost a hospodárnost vynakládaných prostředků a dodržování právních a vnitřních předpisů ve vztahu k výdělečné činnosti sboru

 • musí být přítomna na jakémkoliv jednání výboru sboru

 • 1x ročně předkládá valné hromadě písemnou zprávu, která se vyjadřuje ke stavu hospodaření SDH, účelnosti vynakládaných prostředků a placení členských příspěvků

   

Revizor účtu

               Ve sboru s počtem méně než 30 členů je možno místo KRR volit revizora účtu, jeho působnost se omezuje pouze na záležitosti hospodaření. Ostatní kontrolní činnost vykonává výbor sboru nebo starosta.

 

 

 

 

Referent prevence a výchovné činnosti SDH a referent ochrany obyvatelstva SDH :

 

Na úseku prevence :

 

Zaměřuje svou činnost na preventivně výchovnou činnost kde provádí :

 

 • zvyšuje svou odbornou kvalifikaci a získává odbornost Preventista III neboPreventista II, případně Preventista I

 • sleduje právní předpisy na úseku požární ochrany a zúčastňuje se odborné přípravy organizované odbornou radou prevence OSH nebo KSH

 • získané zkušenosti uplatňuje v praxi

 • v obci popularizuje požární ochranu v místních sdělovacích prostředcích ( místní rozhlas, kabelová televize, místní tisk)

 • provádí přednášky pro školní mládež či předškolní mládež

 • spolupracuje s referentem mládeže a mladé hasiče seznamuje se základy požární prevence

 • působí v obci jako konzultant v otázkách požární bezpečnosti proostatní občany – poskytuje pomoc při ochraně majetku před požáry

 • < >

  spolupracuje s obecním úřadem při plnění úkolů obce uložených obci právními předpisy na úseku požární ochrany

 • pomáhá tvořit obecně závazné vyhlášky obce, které jeobec oprávněna vydávat na úseku požární ochrany

 • může plnit pro obec funkci preventisty požární ochrany ( viz vyhláška o požární prevenci)

 • může pro obec provádět kontrolu zdrojů požární vody, ohlašoven požárů apod.

 • odpovídá výboru SDH za plnění úkolů na úseku požární prevence

   

  Na  úseku ochrany obyvatelstva :

   

 • pomáhá plnit obecnímu úřadu úkoly obce dané právními předpisy

 • spolupracuje na tvorbě havarijního či krizového plánu obce – pokud se jedná o „ určenou obec „

 • na základě analýzy možností ohrožení v obci pomáhá při zřizování Zařízení civilní ochrany, pomáhá se zabezpečením personálu pro toto zařízenía případně provádí i jeho odbornou přípravu

 • může spolupracovat s obecním úřadem při kontrole krytů civilní ochrany

 • spolupracuje s obecním úřadem při organizaci systému varování obyvatelstva

 • spolupracuje s obecním úřadem i při provádění osvěty mezi ostatními obyvateli

 • na požádání případně pomáhá pedagogům při přípravě na vyučovací hodiny týkající ochrany obyvatelstva – zejména při potřebách praktických ukázek

 • může při určení starostou obce být členem bezpečnostní rady obce či krizového štábu

   

   

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář