Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie rok po roce

11. 8. 2014

 

Historie sboru dobrovolných hasičů v Doubravách
Velké požáry, které otřásly naší obcí, se udály r.1839. V březnu při svatbě v čísle 7 vznikl požár od střelby z lovecké zbraně. Vyhořely domy od čísla 7 až po číslo 31 i zvonice a dále shořelo Horňansko a část stodol na Sůchově v humnech. Foukal jižní silný vítr.
Další velký požár se udál v naší obci r.1886 o žních, byl založen v čísle 83 po hádce v hostinci neznámým člověkem, který pak utekl. Vyhořeli domy č. 5, 6, 7, 8, 83, 9, 10, 12. 
Tyto velké požáry daly podnět k založení dobrovolného hasičského sboru v Doubravách. 
 
1896
Sbor dobrovolných hasičů v Doubravách byl založen 28.dubna 1896 za představeného obce Jana Buňaty, tehdejšího starosty obce. Svolal schůzi do zasedací místnosti singulární hospody. Zúčastnila se jí většina občanů obce.
Na této schůzi padl návrh k sestavení prvního dobrovolného sboru. Po delší debatě se dohodly, že tuto myšlenku uskuteční. Ještě téhož dne složili první výbor, a zaslaly depeši na okresní hejtmanství, se sídlem toho času v Uherském Brodě.
Na základě nařízení slavného hejtmanství ze dne 28. dubna se předkládá nově utvořenému dobrovolnému sboru hasičskému v Doubravách obraz hasiče, zaslání spolkového oděvu, jakož i seznam signálů, jichž budou ve službě užívati, hodlají dáti ku schválení veleslavnému místodržitelství.
Hejtmanství, které v brzké době zasedalo, užívání dotyčného oděvu a signálu jim povolilo a schválilo.
 
První výbor dobrovolných hasičů v Doubravách:
            starosta sboru            Buňata Jan                starosta obce
            velitel sboru               Berger Josef               učitel
                                                  Mikel Josef                čp.80
                                                  Mikel František         čp.12
                                                  Mikulec Jan               čp.54
                                                  Mikel Jan                   čp.83
                                                  Jurák František          čp.9
                                                  Gregor František       čp.5
                                                  Mikel František          čp.3
                                                  Pastyřík Vincenc        čp.68
                                                  Chmela                        čp.36
                                                  Pavelka                        čp.47
                                                   Mikel J.                               čp.1
                                                   Habrovanský František    čp.24
                                                   Šiška Vincenc                     čp.6
 
Tento výbor zůstal až do roku 1903, kdy byl dohodnut nový výbor, který měl 42 členů.
 
Když se v druhé polovině 19.století objevily první ruční stříkačky tažené ručně i koňmo, bylo přikročeno k organizovanému náboru občanů do řad obránců majetku proti ohni a přírodním živlům.
V tomto roce byla zakoupena i stříkačka, a to od firmy Smékal v Čechách u Prostějova, pro kterou se vydali představitelé hasičstva. Stála 600,- Kč. Na stříkačku, která na tu dobu byla dosti drahá, se peníze musely vybrat sbírkou po občanech. Každý dal dobrovolný příspěvek. Zakoupeny byly taky dvě berlovky na menší obsah vody. Dále savice a hadice, pro které se jelo na kolech až k Brnu a výstroj pro dvacet mužů.
Tolik o těžkostech, které měli naši zakládající členové. Pořádaly se pak různé sbírky po občanech, pořádali se zábavné podniky, ze kterých pak byla zakoupena nová výzbroj a výstroj pro ostatní členy.
Činnost hasičského sboru dále pokračovala, někteří členové přicházeli a jiní zase odcházeli.
Sbor vyjížděl i dvakrát za týden k požárům, které vznikali v okolních vesnicích. Za pomoci a spolupráce občanů bylo mnoho uchráněno. Mnohdy jsou naši členové přehlíženi a činnost dobrovolných hasičů u mnoha občanů není doceněná.
 
 
Za nějaký čas udělali cvičení. Byla provedena první zkouška ohně u (Petrášů) Mikla čp.1.
Cvičení se vydařilo, cvičilo se již s ruční stříkačkou, která byla dovezena koňmi.
 
1903
V lednu 1903 byla uskutečněna výroční schůze, na které bývalí členové dobrovolného hasičského sboru odstoupili, byli zvoleni noví.
Činnost tohoto sboru a výboru byla velmi dobrá, zařizovali a uskutečňovaly se různé společenské akce, ukázkové cvičení na návsi. Výtěžek sloužil pro další činnost tohoto dobrovolného sboru.
 
1904
Sbor dobrovolných hasičů v Doubravách konal dne 6. ledna výroční valnou hromadu (výroční schůzi), při které se konaly volby. Bylo provedeno hlasování, při kterém vyhrál Jan Máčala jako předseda se 14 hlasy, Jan Malota a Jan Mikel získali 10 hlasů, Čeněk Pastyřík, František Mikel 9 hlasů.
Sbor měl 23 členů činných a 5 přispívajících.
 
1907
Ani tento rok nezaznamenal pokles v činnosti sboru. Spolková činnost byla pravidelná. Uskutečnila se teoretická i praktická cvičení. Výbor se scházel k projednání běžných spolkových záležitostí. Konaly se též tradiční slavnosti a vystoupení sboru v obci i blízkém okolí.
 
1909
Valná hromada se konala dne 27. prosince za přítomnosti 27 členů. Během roku bylo 6 výborových schůzí. Sbor se zúčastnil tohoto roku hašení požáru v obci. S jejich pomocí byl požár zlikvidován a škoda byla jen nepatrná.
 
1913
Stav sboru je 30 členů činných a 5 členů přispívajících. Tento rok se vyznačuje lepší a pravidelnější spolkovou činností. Jde o výborové schůze a valnou hromadu i slavnosti. to vše svědčí o aktivní činnosti sboru. Příkladná byla především spolupráce se všemi ostatními sbory i složkami, které v té době v obci existovaly.
 
1914
Vypukla první světová válka. Někteří muži museli narukovat na vojnu. Ve sboru zůstalo jen několik členů, ale ti se museli starat natolik, aby celková činnost sboru mohla pokračovat dál a zasahovat u každého požáru.
 
1915
23. dubna v dopoledních hodinách vypukl požár v kůlně při obytném dřevěném domku J. Mikla čp.55 u Štěpánů v Chalůpkách. Oheň způsobil 5letý chlapec. Plameny zachvátily doškovou střechu Štěpánových a od toho se chytili další obytné domy J. Běloty čp.32, Andrýskových čp.76, Škaredové čp.73, Šůstkových čp.74, Mikulcových čp.54, Pekařových čp.11. Celkem shořelo 9 domů.
2. ledna vznikl požár v panském dvoře. Požár vznikl od vadného komína. Shořela celá střecha po celé délce až po nynější obytnou část. Požár trval celé 3 dny.
 
1916
V roce 1916 slavil náš sbor 20. výročí svého založení a trvání. Oslava se konala v létě. Uskutečnilo se praktické cvičení, které bylo spojeno s poplachem. Byl uspořádán společný průvod obcí a slavnostní výlet. Valná hromada se konala 5. ledna, účastnilo se jí 25 činných členů, 4 přispívající. Valná hromada měla vysokou úroveň, bylo vzneseno mnoho dotazů k hospodaření sboru. 
 
1918
Skončila první světová válka. Rakousko-uherská monarchie byla poražena a rozpadla se na několik států. Jedním z nich byla i naše republika. 15.2. je svolána valná hromada, která se konala v místní hospodě. Byla to první schůze členů dobrovolného hasičstva ve vytvořeném samostatném státě Československé republiky.
Byla uctěna padlých a zesnulých členů sboru. Byla provolána sláva prvnímu prezidentu republiky. Hasičský sbor v prvních letech nové republiky nebyl po finanční stránce na tom dobře. Veškerou výzbroj a výstroj si museli hasiči pořizovat ze zvláštních akcí a sbírek, které se konaly při každé příležitosti.
 
1920-1924
Hasičský sbor zakládá divadelní kroužek. Hrálo se drama Maryša, které mělo velký ohlas a hrálo se vícekrát. Za jedno z představení se za peníze pořídily nové uniformy pro deset mužů.
Zábavy bývaly na fašanky a na hody, které jsou v naší obci třetí neděli v měsíci říjnu a nazývají se - hody Císařské.
 
1925
Bylo takzvané aplikační cvičení, které se konalo v Kaňovicích za účasti hasičských sborů Doubrav, Vel. Ořechova a Ludkovic. na toto cvičení se dostali k ohni jako první. Proběhlo v neděli v dopoledních hodinách a jeli na stříkačce, kterou táhli koně Záhorovy (Gustovi) z čp.19.
 
1932
Účast při hašení požáru v Hřívínově Újezdě. Byl to jeden z největších požárů v této obci. Shořel celí horní konec (Chalůpky), byli u požáru jako jeden z prvních sborů.
Dále další požár v této obci (Hřiv. Újezdě), hořel mlýn p. Mazáče. Hasili to sami hasiči z Doubrav.
 
1936
Konala se velká slavnost, na kterou byli pozvány okolní sbory. Byli pozváni i zástupci okresního výboru. Slavnost probíhala ke 40. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v naší obci. Při této příležitosti byli uděleny zakládajícím členům pamětní medaile a odznaky za zásluhy ve sboru.
 
1939
Činnost sboru v tomto roce v důsledku mnichovské dohody ochabla. sbor plnil jen nutné úkoly z hlediska požární ochrany v místě a okolí. Sbor dobrovolných hasičů v doubravách těžce nesl roztržení republiky a vytvoření protektorátu Čechy a Morava a svobodného Slovenského štátu v březnu tohoto roku. Ve sboru nastalo období pasivity a plnění jen nejnutnějších úkolů a nařízení. Vzhledem k tomu, že podle nařízení Oberlandrátu se muselo žádat o povolení schůze nebo jiné kulturně výchovné akce 3 týdny předem, rozhodl se sbor konat jen pracovní schůze, na které nebylo třeba žádat o povolení. Činnost sboru však pokračuje dále, členové musí provádět noční požární hlídky. Materiál a hlavně benzín je přísně střežen obecním úřadem. I u nás se musely hasiči podřídit zajmu "Říše". Začala druhá světová válka.     
 
1943
Rok 1943 se vyznačuje tlakem okupace. Je zajímavé, že hitlerovský pozdrav, který byl nařízen krajským velením hasičstva, se v naší obci neujal, protože členové hasičů pociťovali odpor k válce a ke všem, kteří spolupracovali s hitlerovci.
 
1945
V tomto roce skončila II. světová válka. 1 května naše obec byla osvobozena příslušníky spojeneckého rumunského sboru. Po válce začala činnost našeho sboru pokračovat normálně. Byl utvořen nový výbor.
 
1946
Tento rok oslavil hasičský sbor v Doubravách 50 let svého trvání. Při této příležitosti se konalo také divadelní představení. Toto představení probíhalo v místním hostinci. Zúčastnili se ho všichni členové sboru a naši občané.
Zúčastnili jsme se také vystoupení hasičstva v okolních obcích.
 
1949
V tomto roce se činnost hasičů v naší obci zlepšila. Bylo to tím, že nastal nový převrat ve výboru. Výbor začal pracovat velmi dobře. Projevilo se to i tím, že tento rok už startovala na okrskové soutěži také družstva žáků. Pod vedením referenta mládeže, kterého dělal p. Mikel, se naše družstva probojovala na jedna z prvních míst.
 
1950
Začátkem tohoto roku se činnost sboru zaměřila na školení, které se konalo jednou do měsíce. Tam si ověřovali všichni členové mladí i starší, své znalosti o požární technice, jak se sní má zacházet. V jarním období se čistili vodní nádrže, upravovalo se okolí, opravovala se zbrojnice a další práce, které si hasiči dělali pro sebe i pro ostatní občany.
Měsíc červen přinesl pro náš sbor slavnou událost, neboť v březnu tohoto roku dostal novou stříkačku. Byla to první motorová stříkačka u nás. V tomto měsíci byla nová stříkačka posvěcena.
 
1951
Rok 1951 byl v historii hasičstva v naší obci velmi významným, neboť v tomto roce se sbor dobrovolných hasičů, jak se tato složka do té doby jmenovala, přejmenoval na místní jednotu Československého svazu hasičstva. V tomto roce zakládali u nás nové družstvo ženy. Jsou velmi aktivní a práce s hasiči se jim líbí. Poslouchají dobře svého velitele, poctivě předvádějí nácviky. Odrazilo se to i na soutěži našeho okrsku, kde skončili jako první a na okresní soutěž jeli velmi rády. Na okresní soutěži skončili zase jako jedno z prvních.
 
1952
Na počátku roku měla místní jednota Československého svazu hasičstva 30 členů činných a 12 přispívajících. Ožehavým problémem tohoto i příštího roku bylo rozšíření členské základny nejen o členy, ale také o členky, zejména z řad mládeže. Jediný úspěch bylo získání dorostu. Byli to ti nejmladší z naší vesnice, po kterých jsme požadovali, aby se staly členy naší organizace.
V tomto roce byl požár v naší obci v domě čp.64 u Miklů (Fabišů). Shořela celá střecha.
 
1953
Situace členské základny se trochu zlepšila. Počet členů vzrostl. Výcviková činnost v tomto roce byla velmi bohatá. Výcvik prováděla 3 družstva. Bylo to družstvo mužů, žen a dorostu. Uspořádali jsme v tomto roce okrskovou soutěž, na které zacvičily velmi dobře naše ženy. Dále byly pořádány brigády v místním JZD, podílelo se na nich 20 členů sboru, kteří odpracovali zdarma 1000 hadin.V místní hospodě se občanům uspořádaly přednášky na téma požárovost a proti požární prevence. Protipožárním prohlídkám věnovali naši členové důkladnou pozornost. Byla vysílána protipožární relace v místním rozhlase.
27. října v 11 hodin dopoledne vypukl požár ve stodole Františka Dudy čp.42 na Chalůpkách. foukal silný boční vítr, takže v půl hodině shořela celá stodola.
 
1956
Rok 1956 se vyznačoval také přípravou k 60. výročí založení našeho sboru. Program oslav byl velmi pečlivě připraven. V 9hod. byl položen věnec k pomníku padlích na dolním konci obce u Pavelkového čp.53. V odpoledních hodinách pokračovali slavnosti na místním hřišti. Byly předvedeny různé hasičské nácviky a různá cvičení, kterých se zúčastnily i okolní sbory. Oslavy vyzněly důstojně a zdařili se.
 
1964
Podařilo se rozšířit členskou základnu i získat družstvo žáků do soutěže, kteří v ní obstáli velmi dobře. V prvním kole soutěže získali žákyně první místo, v okresním kole taky první místo. Žáci v okresním kole byli třetí. Na konci roku uspořádali členové taneční zábavu a několik kulturních vystoupení, hlavně pro mládež. Koncem roku zasahovali naši požárníci , a to u požáru na horním konci na Sůchově u Dudů čp.42, kde vyhořel vepřín JZD. Požár vznikl od vadné elektrické instalace.
 
1976
Rok 1976 je jubilejním rokem doubravského hasičského sboru. V tomto roce oslaví 80 let svého trvání. Je jako třetí nejstarší sbor v našem okrsku. Již od prvních dní v tomto roce se konali přípravy. Zařizovali se různé propagační materiály, hlavně odznaky, které byly vydány k 80 letům trvání hasičského sboru. Vyrobeny byly ve Vlčnově v počtu 3000 kusů. Na líci odznaku je vyobrazena zvonice. Odznaky se vydaly ve třech barvách.
Oslava proběhla 1. srpna. Započala relací a zprávami v místním rozhlase, slavnostní schůzí která se odbyla v hostinci, nástupem jednotek z okolních sborů na návsi a odchodem na místní hřiště. Do toho všeho jim vyhrávala dechová hudba ze Stříbrnic. Celá oslava vyvrcholila taneční zábavou.
Jinak jsme se celoročně zúčastňovali různých akcí týkajících se okrsku, jedná se o námětové cvičení probíhající na farmě JZD Vel. Ořechov, dále schůze, okrskové cvičení, mimo jiné odpracovali jsme v akci -Z- 550brigádnických hodin.
 
1978
V tomto roce se členové výboru v nezměněné sestavě chopili práce již začátkem roku. Výborové schůze se konaly pravidelně každý měsíc za průměrné účasti 12 členů, členské schůze byli 4 a 1 výroční schůze. V tomto roce naší obcí vedla trať automobilových silničních závodů. Poprvé jsme zajišťovali pořadatelskou službu při závodech "Valašská zima," v letních měsících zase závody "Barum rallye."
Jediný požár v tomto roce vznikl na skládce odpadu pod "Větřákem" u Vavrušového čp.78. Hašení požáru se účastnili sbory s cisternami, z Vel. Ořechova a ze Zlína. Náš sbor doplňoval vodu do cisteren na návsi.
Okrsková soutěž v tomto roce proběhla v Kaňovicích za účasti 10 družstev mužů a 12 družstev žáků a žaček. Naše družstvo mužů se umístilo na 3 místě a družstvo žáků na místě prvním. Uspořádali jsme končinovou a hodovou zábavu za menší účasti místních občanů.
 
1979  
Práce členů v tomto roce se poněkud zlepšila. Již začátkem měsíce ledna jsme uspořádali požárnický ples, na který se sešlo hodně místních občanů. Ještě v témže měsíci jsme konali pořadatelskou službu při automobilových závodech. Preventivní prohlídky proběhly bez větších závad, tento rok jsme je spojili s voděním berana. Končinová zábava proběhla v místním hostinci vyzněla velmi dobře. Přednášku na téma "Dětem zápalky nepatří" provedl v mateřské škole náš dlouholetý zkušený preventista.
V měsíci dubnu opět hořela skládka odpadu pod Vavrušovým čp.78. Požár trval celý týden, účastnily se ho hasiči z Vel. Ořechova a ze Zlína s cisternami, náš sbor se staral o dodávku vody do cisteren od požární nádrže na návsi. Tento rok jsme uspořádali také okrskovou soutěž na místním hřišti.
Průběžně celoročně jsme vypomáhali na brigádách na odvodňování hřiště.
V podzimních měsících byla pořádána hodová zábava za malé účasti místních občanů.
 
1982 
Již v zimních měsících bylo započato stěhování místnosti ve zbrojnici (byl to sklad NV). Odpracováno bylo mnoho brigádnických hodin. Uspořádali jsme končinovou zábavu za hojné účasti místních i přespolních občanů. Přednášku dětem v mateřské škole o požárech a hraní dětí se zápalkami provedli preventista a velitel. Na okrskové soutěži na Březůvkách skončilo družstvo mužů na 2. místě, starší žáci obsadili 2. místo, mladší žáci 1. místo.
16. srpna v 17:10 hod. vznikl požár v naší obci u občana Aloise Mrázka čp.26. Hořela kůlna na dvorku. Požár vznikl od zapařeného sena. Za účasti místních hasičů a některých občanů byl požár úspěšně v půlhodině lokalizován. Na dobrou myšlenku našeho výboru, postavit sušák na hadice jsme odpověděli tím, že se vykopala a zabetonovala patka nad zbrojnicí.
 
1983
Pokračovali práce na sušáku na hadice, který byl dokončen a postaven v červnu. Do okrskové soutěže která proběhla v Doubravách se přihlásila dvě družstva mužů a družstvo žáků. Poprvé jsme se účastnili pohárové soutěže na kelníkách. Koncem měsíce srpna vznikl požár skládky pod větřákem. trval 6 týdnů. Koncem roku byl navržen a schválen náš člen Jaroslav Pavelka čp.133 za kronikáře našeho sboru.
 
1984       
                                                              
 
      
 
                           
                        
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

připomínka

(zdena, 19. 8. 2014 12:21)

požáry v obci Hř Ujezd v roce 1932- obec nemá místní část Chalůpky je pravda, že byl zde velký požár stodol, ale ne v roce 1932. o požáru v dolním Mazáčovém mlýně nikdo neví. Prosím o poskytnutí záznamu o požáru jestli existuje. Děkuji

Re: připomínka

(Mara, 25. 8. 2014 20:42)

Omlouvám se za nesrovnalosti, čerpal jsem z hasičské brožury, která byla vydána k výročí 100 let doubravských hasičů. A víc záznamů nemám, ale zkusím něco sehnat.